Infobulletin 5 

Oirsbeek, 16-2-2006.

 

 

Beste bewoners,

 

Het is alweer een tijdje geleden dat we U een infobrief hebben kunnen sturen.

Onder het motto van geen nieuws is goed nieuws hebben we daarom ook gedacht dat dit dan ook nog niet direct nodig was. Tot op heden.

 

In de afgelopen periode is wel het een en ander gebeurd en omdat we in een kleine woongemeenschap vertoeven, worden we ook wel via de informele weg op de hoogte gehouden van de lopende zaken en ontwikkelingen.

De meest in het oog springende activiteit van vorig jaar, was de herbestrating van een deel van de Stegelenhof. Dat dit niet zonder slag of stoot is verlopen, hebben we gemerkt.

De verkeersbeperkende maatregelen zijn (helaas?) niet doorgevoerd. Hetgeen nu alweer resulteert in los gereden tegels en stuk gereden gazon. De boosdoener(s) zijn in deze toch de taxibusjes. Hier is dan ook moeilijk tegen op te treden. Hierover ligt reeds opnieuw een klacht bij Wonen Heerlen. Wie weet hier een goed werkende oplossing voor? Graag reacties.

 

Dat de herstelwerkzaamheden zich slechts tot een deel van de Stegelenhof heeft beperkt, ligt in de oorzaak dat Wonen Heerlen (o.a. samen met de gemeente Schinnen) het plan heeft geopperd om de Stegelenhof op de “schop” te nemen. In de toekomst zal onze woonomgeving er heel anders gaan uitzien. Dit hebben we reeds in de wandelgangen vernomen en in het infoboekje van de Gemeente Schinnen kunnen lezen. Wat dit voor ons als bewoners gaat betekenen is ook ons nog niet duidelijk en dienaangaande hebben wij Wonen Heerlen en de Gemeente Schinnen, vragen gesteld voor meer uitleg. Dit mede omdat er toch een zekere onrust ontstaat van hoe nu verder en wat gaat dit voor ons allemaal betekenen. Het gevoel dat bij ons allen heerst, hebben we duidelijk kenbaar gemaakt.

 

Van beide kanten konden, en dat moeten we aannemen, geen concrete informatie worden gegeven omtrent de uit te voeren plannen, ook geen tijdsbestek. Slechts een zeer ruwe schets zou voorhanden zijn, niet meer dan een idee. Zowel van Wonen Heerlen als de Gemeente Schinnen, is ons toegezegd dat wij, de bewoners van de Stegelenhof, vroegtijdig worden betrokken bij de verdere uitvoering en verwezenlijking van de plannen.

Het gaat namelijk over onze woon- en leefbaarheid.

Hier willen wij als bewonerscommissie dan ook de volle aandacht aan geven.

Zie ook de bijgevoegde brief van de Gemeente Schinnen.

Wij hopen dan ook dat de onrust hiermede grotendeels is weggenomen, maar dat er nog vele vragen zijn, is ons duidelijk.

 

Als gevolg van de geplande herstructurering worden voor de Stegelenhof geen grootschalige projecten meer aangezet. Een aantal geplande projecten zijn reeds uit de begrotingen geschrapt. Normaal onderhoud gaat wel door.


In het najaarsoverleg met Wonen Heerlen is besproken dat de bereikbaarheid van de betreffende medewerkers en de aanname van de klachten, of vragen, met de daarbij behorende afhandeling, onvoldoende is. Het komt nog te vaak voor dat op klachten pas laat wordt gereageerd, of worden afgehandeld. Hier wordt binnen Wonen Heerlen aandacht aan besteed. Daarnaast is het uiteraard aan ons om de vraag, of de klacht duidelijk te omschrijven en de ernst hiervan aan te geven, zodat ook Wonen Heerlen een duidelijk signaal ontvangt en goed kunnen reageren. Afgesproken is, indien niet voldoende alert door Wonen Heerlen wordt gereageerd, U een van de leden van de bewonerscommissie mag aanspreken.

 

Met ingang van dit jaar zal een van de medewerkers van ’t Stegelke deelnemen aan de vergaderingen van de bewonerscommissie. Op deze wijze willen ook zij meedenken en meewerken aan een betere leefgemeenschap. Dit wordt zeer positief ervaren.

Daarnaast vinden ook de vergaderingen plaats met Wonen Heerlen en Stichting Huurdersbelang Zuid Limburg. Indien vanuit deze vergaderingen zaken worden aangedragen die voor ons belangrijk zijn, zullen wij U informeren.

 

Een belangrijk punt dat momenteel speelt, is het ZAV beleid, of wel Zelf Aangebrachte Voorzieningen, door de bewoners.

De wettelijke regels zijn veranderd, of aangepast. Er is voor de bewoner(s) meer ruimte ontstaan om aanpassingen aan huurwoningen te doen, mits deze aan alle geldende regels, afspraken en normen voldoen.

Hoe de verhuurder met dit onderwerp moet omgaan, ligt nog ter discussie.

 

Mochten er naar aanleiding van deze info nog vragen, of onduidelijkheden zijn, klop bij een van ons aan en we zullen U indien mogelijk verder helpen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur Bewoners Commissie Stegelenhof.