Oirsbeek, 8 april 2005.

Infobulletin 3

 

Beste bewoners van de Stegelenhof,

 

Met Wonen Heerlen en de Bewonerscommissie Stegelenhof vindt twee keer per jaar een overleg plaats omtrent de stand en gang van zaken tussen de Huurders en Verhuurders. Dit om voor een zo optimaal mogelijk woonplezier garant te kunnen staan.

Tijdens deze bijeenkomsten worden ook de vragen van U behandeld en daar waar mogelijk ook beantwoord. Tevens worden en kunnen nieuwe ontwikkeling/plannen worden aangedragen. Deze positieve ontwikkeling tussen huurder en verhuurden juichen we toe en zien reeds nu ook goede resultaten. Wij willen U uiteraard op de hoogte houden.

De onderstaande punten zijn besproken.

 

  Groenvoorziening.

Zoals het er nu naar uitziet, zijn er voor dit jaar geen wijzingen in de aanpak ten opzichte van 2004. Dus het bestaande contract met de daarin omschreven werkzaamheden blijft gehandhaafd.

Wij gaan hiermee echter niet akkoord en zullen dit kenbaar maken bij Wonen Heerlen.

Inmiddels is het probleem/overlast van de dennen bij de woningen 37-40-41-42-43 opgelost. Een aantal dennen zijn gekapt, waardoor de overhangende takken zijn verdwenen.

Het opruimen van de herfstbladeren zal helaas (voorlopig?) nog een karweitje voor de vrijwilligers blijven. Indien dit in het contract van de groenvoorziening zou worden opgenomen, betekent dit een verhoging van de servicekosten.

Het langlopende probleem, overlast rottend fruit, van de drie fruitboompjes is nog steeds niet opgelost. Hier wordt nogmaals aan Wonen Heerlen verzocht voor een adequate oplossing.

 

2  Verschil in huurprijzen bij “gelijke” woning.

Het verschil van huurprijs ontstaat bij het aangaan van een huurcontract bij het betrekken van “nieuwe” bewoning door nieuwe huurder(s). Dit heeft veroorzaakt, dat bij meerdere mutaties (vaker nieuwe bewoner(s) van een woning) de huur telkens kan worden verhoogd. Hetgeen ook meestal is gebeurd. Wettelijk zijn deze verhogingen door de verhuurder toegestaan.

Dit leidt dan tot de gemelde huurverschillen tussen hetzelfde type woningen.

Betrekt men dus een “nieuwe woning”, dan gaat men akkoord met de gestelde huurprijs. Hier is door de huurder verder niets aan te doen.

 

3  Verzoeken om aanpassing woningen.

Er zijn een aantal verzoeken geweest voor mogelijke aanpassingen van de woningen, zoals:

     - Het voorzien van de voordeur met dubbel glas tegen condensvorming.

     - En van de douchedeuren te voorzien van een daglicht venster.

     - Aanpassen geisers die nog niet zijn aangesloten met een dakdoorvoer.

     - De keukenkraan te vervangen door een mengkraan met hendel.

Hiervoor zal een verzoek worden gericht aan Wonen Heerlen.

 

4   Begroting en budgetten ten behoeve van de Stegelenhof.

De bewonerscommissie zal door Wonen Heerlen op de hoogte worden gesteld van de voorgenomen plannen/werkzaamheden die in de komende jaren worden uitgevoerd.

Voor 2005 is de begroting goed gekeurd voor het uitvoeren van herstel/aanpassingen aan een aantal woningen. De bewonerscommissie zal hiervan de overzichten worden toegestuurd door Wonen Heerlen.

 

5   Opzeggen huur bij verlaten van de woning.

De  huur kan per direct op elke dag van de maand worden opgezegd. Dit dient schriftelijk te worden gemeld bij Wonen Heerlen. De dag van ontvangst geldt als de peildatum. Hierna dient nog n maand huur te worden betaald en heeft men de tijd om de woning vrij te maken. In geval van overlijden van de overgebleven bewoner, vervalt indien van toepassing, de huursubsidie voor de betreffende maand.

 

6   Overlast hondenpoep en hangjeugd.

Gebleken is dat we de laatste tijd met deze problemen worden geconfronteerd.

Dit is voor onze  mooie woningomgeving een belangrijk aandachtspunt en vereist de nodige zorg.

Dit is dan ook aangekaart bij de Gemeente Schinnen en Wonen Heerlen.

Van beiden hebben we antwoord ontvangen met de volgende strekking.

 

1. Hondenpoep.

Hier zal door de Gemeente Schinnen extra aandacht worden besteedt door in het Goed Nieuws de bewoners Oirsbeek er op te wijzen dat dit gedrag niet wordt getolereerd en er extra en verscherpt toezicht wordt gehouden.

Wonen Heerlen gaat bekijken of de geplande afperking van de groenvoorzieningen voldoende soelaas biedt (zie ook punt 7). Deze actie is zondermeer gepland, daar de groenvoorziening behorende bij de woningen een besloten karakter dient te krijgen.

2. Hangjeugd.

Het blijkt dat er een afscheiding van de jeugd die zich voornamelijk ophoudt op de markt zich verzameld bij de transistorhuisjes (Stegelenhof) en waterput (Raadhuisstraat). Op zich is hier niets strafbaars aan. Wel zal dit besproken worden met het Jeugd Interventie Team en de wijkagenten.

Zowel de Gemeente Schinnen als Wonen Heerlen geven de raad om indien er sprake is van overlast door de jeugd, hier melding van te maken bij de politie wijkpost Schinnen via nummer: 0900 8844. Zie ook Goed Nieuws. Vraag bij melding altijd een terugkoppeling en meldt dit bij een van de bestuursleden van de bewonerscommissie.

Onder overlast wordt onder andere verstaan:

Incidentjes – Geluid - Auto’s en dergelijke.

 

 

7  Afperken van de groenvoorziening en herstellen bestrating.

De groenvoorziening heeft niet meer het openbare karakter zoals het altijd is geweest. Dit heeft tot gevolg dat deze zal worden afgeperkt, hetgeen betekent dat langs de gazons een voorziening van draad en paaltjes wordt gezet.

Deze voorziening wordt uitgevoerd door Wonen Heerlen en zal geen invloed hebben op de servicekosten voor de huurders.

Ook de stoepen zullen daar waar noodzakelijk is, worden hersteld. Door de jaren heen zijn op diverse plaatsen de stoeptegels uit elkaar gegaan waardoor onveilige situaties zijn ontstaan. Een belangrijke oorzaak is de toename van het gemotoriseerd verkeer. Zelf hebben we in de afgelopen tijd geconstateerd dat er een flinke toename heeft plaatsgevonden. Naast de beperkte hoeveelheid “eigen” auto’s, wordt de toename hoofdzakelijk veroorzaakt door taxi(busje)’s, PTT, servicediensten, (familie)bezoekers en tegenwoordig ook de krantenbezorger. Het gevolg hiervan is dat de toegangen worden voorzien van een verkeersbeperkende maatregelen. In welke vorm en wat dit precies gaat betekenen voor de bewoners van de Stegelenhof, wordt nog bekend gemaakt.

 

     Plannen voor de toekomst.

Wonen Heerlen en de Gemeente Schinnen zijn samen met Elvira Amsterade in overleg getreden om na te gaan in hoeverre in de Stegelenhof een woon-zorgpunt kan worden gecreerd. Met name ter ondersteuning aan de huidige doelgroep, zijnde de bewoners Stegelenhof. Als voorloper is enige tijd geleden ’t Stegelke in leven geroepen. Dit krijgt een beter, groter gevolg en bredere aanpak.

Concrete plannen zijn er nog niet. Afgesproken is, dat samen met de bewoners van gedachten zal worden gewisseld hoe dit eruit zou kunnen/moeten zien.

 

 

Tot zover deze informatie. Het zijn een aantal belangrijke punten die zeker in de toekomst voor een aantal veranderingen zullen gaan zorgen. Hoe ziet de Stegelenhof er over een aantal jaren uit? Indien er concrete plannen op tafel komen, zullen wij U daarin gaan betrekken.

Wij denken dat het juist daarom belangrijk is om met z’n allen mee te blijven werken en denken aan onze eigen woonomgeving.

 

Laat dit infobulletin ook door Uw familie en bekenden lezen.

 

Verder kan worden vermeld dat de Bewoners Commissie Stegelenhof digitaal is te bereiken via www.m-jagt.nl

Hierop worden de infobulletins en overige belangrijke zaken geplaatst en kunnen ook Uw (klein)kinderen, familie en bekenden op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de Stegelenhof.

 

Mededelingen:

Indien U naar aanleiding van dit infobulletin nog vragen of opmerkingen heeft, kunt U zicht tot een van de bestuursleden wenden, zij zullen U graag verder helpen.

Het volgende overlag zal plaatsvinden in het najaar van 2005.

 

Om praktische redenen is de functie van penningmeester en secretaris samengevoegd en bij Marcel Jagt neergelegd.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Het bestuur BC Stegelenhof.

P. Hermans (voorzitter)

M. Jagt (secretaris/penningmeester)

R. Winthagen (lid)

J. Kersten (lid)

 

 

C.c.

Dhr. J. Florie (Bewonersparticipatie Wonen Heerlen)

Dhr. H. Bakker (Stichting Huurdersbelangen Zuid Limburg)