Geplaatst op 26 juli 2006.

 

Geachte bewoners Stegelenhof.

 

U bent vandaag uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst betreffende de herstructurering Stegelenhof. Wij als bewonerscommissie willen U bij deze laten weten dat, gezien het gepresenteerde plan, de reacties en acties, ook wij tegen de sloop zijn van de 17 woningen. Laat dit voor U allen duidelijk zijn.

 

De bewonerscommissie heeft na het bekend worden dat er een herstructurering van de Stegelenhof, beschreven in het infoblad van de Gemeente Schinnen en uit de besprekingen met Wonen Heerlen, zowel bij Wonen Heerlen en de Gemeente Schinnen er steeds op aangedrongen om de plannen in een zo vroeg mogelijks stadium bekend te maken aan de bewoners, waarbij ook werd gevraagd om de bewonerscommissie, als vertegenwoordiging van de bewoners, bij deze plannen te betrekken. Dit is wel beloofd, doch dit heeft helaas niet zo mogen zijn en deze misser hebben wij op de informatiebijeenkomst ook duidelijk gemaakt.

 

Tijdens die informatiebijeenkomst werd ons een plan en tekeningen gepresenteerd, waarbij door een aantal instanties uitleg werd gegeven, zoals Wonen Heerlen, Cicero en het architectenbureau. Ieder met zijn eigen invalshoek en zienswijze. Gesproken werd over levensloopbestendige woningen, appartementen en/of zorgflat; voor ons allen een onduidelijk verhaal. Dit heeft de bewoners en ook de bewonerscommissie overvallen en nog meer verbazing, onrust en onvrede te weeg gebracht.

Uit de diverse gesprekken en de contacten met de bewoners en Wonen Heerlen, is ons dit niet ontgaan en zijn er ook een aantal feiten naar voren gekomen.

Een aantal acties zijn op persoonlijke basis aangezet. Denk hierbij aan het ophalen van de handtekeningen en het stuk in de krant tegen de afbraak. Goede initiatieven die wij bij deze “handen, voeten” en “daadkracht” kunnen en willen geven.

 

Tevens was eerder een krantenartikel van Wonen Heerlen over een nieuwe flat voor senioren verschenen.

 

De bewonerscommissie komt eerst nu met een officiŽle reactie omdat,  nu voldoende gegevens en feiten bekend zijn waarop gereageerd kan en moet worden:

Met name:

 • Het ongenoegen van de bewoners Stegelenhof.

 • De gebruikers ervaren dat de ruimten in ’t Stegelke voldoende groot zijn. Dat de keuken aan de kleine kant is, kan echter niet de reden zijn voor het gepresenteerde plan.

en de nu volgende citaten uit het krantenbericht door Wonen Heerlen.

 • Het bouwplan is vooral ontstaan door de behoefte aan een groter wijksteunpunt.

 • Voor de markt hoeven wij geen nieuwe woningen te bouwen.

 • Het zijn ruime woningen met veel groen rondom.

 

De hier voor genoemde punten zijn alleen al een reden om te zeggen:

 

 

Laat de Stegelenhof zoals het is en kijk hoe een groter wijksteunpunt binnen de Stegelenhof kan worden gerealiseerd zonder de sloop van woningen.

 

Maar er zijn nog meer belangrijke redenen om af te zien van de sloop van woningen.

 • De huidige en ook de toekomstige bewoners hebben, of kiezen allen om de diverse redenen, bewust voor deze speciale plek in Oirsbeek. Een plek waar men zich zelf kan zijn, thuis en veilig voelt voor de rest en de rust van hun verdere leven.

 • Een woning die al vele jaren geschikt is voor de leefomstandigheid waarin men zich bevind, zelfs met de blik op de toekomst gericht.

 • Mensen hebben hiervoor emotionele beslissingen en emotionele investeringen moeten doen, hebben zaken achter moeten laten. Dit is een zeer moeilijke, maar bewuste stap geweest, waarvan de pijn werd verzacht door het vooruitzicht dat de Stegelenhof nu biedt. (Zou dit dan voor niets zijn geweest?)

 • Sommigen hebben grote financiŽle investeringen gedaan om de woning voor die komende tijd zo aan te passen dat levensvreugde en woongenot het hoogste goed werd. (Dit zou nu worden afgenomen?)

 • Een andere zeer belangrijke reden is, de huurprijs. Als gevolg van de bouw van nieuwe wooneenheden, of een gedwongen verhuizing, zal deze in het gedrang komen. (Ook dat willen en kunnen wij niet accepteren.)

 • De winst van slechts drie wooneenheden kan niet opwegen tegen het verlies van het huidige leef en woongenot.

 • Er is onvoldoende geÔnventariseerd en nagedacht over de consequenties voor de huidige bewoners. (De emotionele belasting heeft zijn grenzen bereikt)

 • De angst om straks in een zorgflat te moeten wonen.

 • Verarming van de sociale contacten, buiten het wijksteunpunt om.

 • Het verlies van de mogelijkheid om even je tuintje in te gaan en je vrij te voelen.

 • Het aanbieden van zorg kan zeer goed plaatsvinden in de huidige leefvorm.

 • Er zijn geen duidelijke aanwijsbare feiten waarop dit plan is gebaseerd.

 • Het uitzicht van de overige bewoners van de Stegelenhof gaat hard achteruit, zij kijken tegen een blokkendoos aan.

 • Het vermoeden dat ook de andere woningen in de nabije toekomst worden gesloopt.

 

Bij deze nogmaals; een krachtig nee tegen het gepresenteerde plan voor de afbraak van de woningen aan de Stegelenhof en bij deze het verzoek aan Wonen Heerlen en de Gemeente Schinnen, ga terug naar uw werkplek, begin opnieuw en betrek de bewoners van de Stegelenhof bij het uitwerken van het plan:

 

Vergroten van het wijksteunpunt ’t Stegelke, zonder afbraak van woningen.

Ruimte en mogelijkheden genoeg.

 

Om dit echter tot een acceptabel plan voor ons allen te verwezenlijken, dienen wij als bewoners een aanspreekplaats te hebben. Informatie van en naar de bewoners dient te worden gestroomlijnd en gecommuniceerd. De meesten van U hebben twee jaar geleden de bewonerscommissie in de huidige vorm aanvaard. Wij willen ons nog steeds voor U in blijven zetten, doch wel met de instemming van de meerderheid van de aanwezige bewoners Stegelenhof.